به پاس زحمات همکاران ارزشمند و توجه ویژه مدیران ارزشمند، خدای را شاکرم که فرصت دیگری برای تبادل اندیشه های علمی و انتقال تجربیات پژوهشی صاحبنظران و تلاشگران عرصه علم و تلاش در حوزه علوم ورزشی فراهم گردید تا مسائل مربوط به نیازها و مشکلات فرا روی جوانان به چالش و همفکری کشانیده شود. این جشنواره بزرگ با گرامیداشت مقام شامخ بزرگان و پیشکسوتان عرصه علوم ورزشی در ایران، آرزو دارد تا گام مؤثری را در شناسانیدن آثار ارزشمندی علمی و پژوهشی و فناورانه را بردارد و زمینه های تراوش افکار بارز و پویا را برای محققان فراهم نماید. حضور فعال پژوهشگران محترم در شکل گیری این جشنواره، پتانسیل گرانبهایی در تقویت اعتماد دست اندرکاران این جشنواره علمی است. در پایان سربلندی و توفیقات روزافزون جامعه علوم ورزشی ایران را از خداوند منان خواستارم. 

دکتر زهرا سلمان

سرپرست پژوهشگاه و رئیس جشنواره