در جشنواره برترین های علوم ورزشی کلیه آثار علمی و پژوهشی و فناورانه شامل 1. کتاب 2. مقاله 3. طرح پژوهشی 4. ثبت اختراع 5. پایان نامه 6. رساله دکتری و 7. استارت آپ در بازه زمانی فروردین ماه 1400 لغایت دیماه 1401 خاتمه یافته باشد، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

-مقاله: بارگذاری نسخه pdf مقالات چاپ شده توسط نویسنده اول یا نویسنده مسئول مقاله
-رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد:  بارگذاری نسخه pdf  در سامانه  به همراه خروجی های دیگر شامل ( مقاله، اختراع، کتاب و ..)

-کتاب: بارگذاری نسخه pdf کتاب در سامانه یا ارسال یک نسخه چاپ شده به آدرس دبیرخانه جشنواره

-طرح پژوهشی: بارگذاری نسخه pdf گزارش نهایی طرح در سامانه به همراه گواهی اختتام طرح  و خروجی های دیگر شامل ( مقاله، اختراع، کتاب و ..)

- ثبت اختراع: بارگذاری گواهی ثبت اختراع، تاییدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پروانه ساخت یا بهره برداری، تصویر واقعی از نمونه ساخته شده و اسناد مرتبط با فروش می تواند در ارزیابی برترین ثبت اختراع تاثیرگذار باشد. 

- استارت آپ: بارگذاری گواهی قرارداد استقرار در مرکز رشد مرکز نوآوری یا پارک علم و فناوری، تصویر روزنامه رسمی شرکت ثبتی، گواهی شرکت خلاق یا دانش بنیان، اسناد مرتبط با فروش و آدرس سایت یا صفحه مجازی استارت آپ می تواند در ارزیابی برترین استارت آپ تاثیر گذار باشد.

فایل های تکمیلی:

  • در صورت ارسال رساله دکتری و پایا‌‌ن‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ حتما اطلاعات کامل دانشجو به همراه اساتید راهنما و مشاور در فرم ارسال اثر وارد و صورت جلسه دفاع در بخش فایل های تکمیلی بارگذاری شود.
  • بارگذاری رزومه علمی برای نفر اول در کتاب، نویسنده مسئول در مقاله و مجری در طرح، نفر اول در اختراع، نگارنده رساله و پایان نامه و نفر اول در استارت آپ به همراه کاور لتر (شامل یک صفحه در برگیرنده ویژگی های برجسته اثر ارسالی و مشخصات همکاران به همراه امضا)
  • ارسال عکس پرسنلی و اسکن کارت ملی فرستنده اثر ضروری است.

لینک ارسال آثار: 

برای ارسال اثر به مسابقه ابتدا باید به سامانه وارد شوید و در صورتی که قبلا ثبت نام نکرده اید؛ ثبت نام کنید.