محورهای علمی

  • ارتقا عملکرد ورزش در ورزش قهرمانی
  • مطالعات فعالیت بدنی و تندرستی
  • طب ورزشی
  • بیومکانیک ورزشی
  • مدیریت و سیاستگذاری در ورزش
  • بازاریابی و تجاری سازی در ورزش
  • جامعه شناسی ورزشی
  • علوم رفتاری در ورزش
  • روانشناسی ورزشی