شورای سیاستگذاری

دکتر زهرا سلمان

دکتر زهرا سلمان

رئیس
02188529121
سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر حامد عباسی

دکتر حامد عباسی

دبیر
02188529122
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
دکتر حسین زارعیان

دکتر حسین زارعیان

دبیر اجرایی
02188529121
معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه
دکتر مهدی رسولی

دکتر مهدی رسولی

دبیر کمیته علمی
02188529122
معاون فناوری پژوهشگاه
دکتر مجید علی طاولی

دکتر مجید علی طاولی

عضو کمیته برگزاری
02188529120
معاون اداری و مالی پژوهشگاه