تاریخ شروع ارسال آثار
1401-10-23
آخرین مهلت ارسال آثار
1402-01-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری آثار
1402-02-12
تاریخ شروع جشنواره
1402-02-12 10:00
تاریخ پایان جشنواره
1402-02-12 13:00